غبهنوش

آخرین قیمت
78,620-1/31%
قیمت پایانی
80,4200/95%
حجم(مشکوک)
811/3K

غبهنوش

|مجاز
بهنوش ایران|بورس
آخرین قیمت
78,620-1/31%
قیمت پایانی
80,4200/95%
حجم(مشکوک)
811/3K
 • ارزش معاملات
  65/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-20/85%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  غبهنوش
  • ارزش بازار28/3B
  • تعداد معاملات825
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی2/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/09
  79,810بازه قیمت روز72,210
  63/6B
  حقیقی
  63/6B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  16/52
  درصد سهم از صنعت
  1/87
  RSI
  51/66
  • حجم مبنا184/8K
  • تعداد سهام360,000,000
  • سهام شناور13.53%
  • EPS3,248
  • P/Eگروه-
  • P/S0/7852
  • میانگین حجم یک ماه238/5K
  • میانگین حجم سه ماه209/3K
  • میانگین حجم یک سال328/3K
  • میانگین ارزش یک ماه11/8B
  • میانگین ارزش سه ماه10/8B
  • میانگین ارزش یک سال18/5B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@Behnoushiran.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدمهدی برقراری
   نشانی امور سهام:
   کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروی شرکت پارس خودرو خیابان شهید محمود پوری

  نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  غمینو
  غ
  0/0910,99021/7B16/5B1/09%1/8B0/97%7/15
  خودکفا
  خ
  311,250159/6B85B5/63%-1/54%53/73
  غیوان
  غ
  0/9615,790773/7K260/5M0/02%---
  غگل
  غ
  6/984,502986/7B45/2B3%778/3B5/87%8/77
  غدیس
  غ
  3/0717,95086/9B20/8B1/38%-1/5B1/11%15/15
  غدشت
  غ
  -0/6132,75042/5B22/3B1/47%00/69%46/62
  غدام
  غ
  -0/1369,86052/9B11/1B0/73%-119/1M1/15%113/43
  غمهرا
  غ
  -2/2212,9607/5B24/3B1/61%1/1B0/86%9/36
  غفارس
  غ
  1/0115,450134/3B18/6B1/23%50/7B1/36%15/6
  غبشهر
  غ
  -1/074,265193/4B125/9B8/34%-0/61%7/41
  غشان
  غ
  -3/928,87061/8B15/2B1%16/8B0/95%12/88
  غناب
  غ
  3847,35011/8B17/4B1/16%5/7B7/02%356/39
  وبشهر
  و
  0/718,56028/2B128/4B8/5%-2/5B0/67%13/55
  غشوکو
  غ
  -2/9714,49014/2B5/7B0/38%-2/3B1/46%20/56
  غالبر
  غ
  0/261,51065B28/5B1/88%-0/6%23/68
  غنوش
  غ
  2/4113,230127/1B13/2B0/87%778/9M1/21%16/64
  غسالم
  غ
  2/056,46066/2B29B1/92%-6/2B1/1%8/85
  غشهد
  غ
  -4/0411,660145/8B9/3B0/62%-1/5B0/77%10/26
  غشصفا
  غ
  -1/6320,04014/2B23/1B1/53%-428/5M0/9%11/07
  غپینو
  غ
  0/894,52754/4B40/9B2/71%11/4B1/16%9/3
  غپاک
  غ
  1/6220,76052/7B29/6B1/96%21/3B1/27%-
  غپآذر
  غ
  2/3443,60012/6B12/7B0/84%875/6M1/23%16/75
  غچین
  غ
  4/986,57053/3B14/4B0/96%1/8B1/58%9/52
  غشاذر
  غ
  -1/179,43013/5B12/8B0/84%3/8B1/1%17/31
  غگرجی
  غ
  4/972,25067/7B8/5B0/56%2/9B1/55%-
  غاذر
  غ
  0/2148,310230/4B16/9B1/12%-0/73%29/01
  غگلستا
  غ
  6/6134,55010/9B22/1B1/46%-1/51%10/34
  غگلپا
  غ
  0/5942,55022/1B15/7B1/04%-314/7M1/64%12/45
  غگز
  غ
  4/976,71113/8B2/7B0/18%-5/3B0/85%33/14
  غشهداب
  غ
  1/464,82384/6B29/7B1/96%976M2/09%19/64
  بهپاک
  ب
  4/976,46053/5B26/9B1/78%-178/9M1/06%12/43
  غنیلی
  غ
  0/36,63011/5B2/7B0/18%01/65%133/87
  تبرک
  ت
  0/1816,99060/9B37/1B2/46%-381/4M0/83%50/41
  غبهار
  غ
  2/8623,35023B9/1B0/6%3/6B1/53%17/57
  غویتا
  غ
  1/648,08065/3B28/2B1/87%3/4B1/15%20/61
  غگیلا
  غ
  -0/6622,85035/2B9/2B0/61%592/3M3/71%19/51
  غزر
  غ
  2/334,455170/8B81/3B5/39%2B2/21%16/44
  غکورش
  غ
  2/3416,91048/4B204/8B13/57%-2/6B3/14%-
  غصینو
  غ
  -1/6418,18034/7B180B11/92%2B1/01%-
  غدانه
  غ
  0/7633,05062B17/9B1/19%18/5B1/39%-
  عالیس
  ع
  4/9221,550283/6B53/9B3/57%264B--
  غپونه
  غ
  1/1714,4503/7B13/2B0/87%01/22%-