ثبهساز

|مجاز
ثبهساز|بورس
آخرین قیمت
2,3304.53%
قیمت پایانی
2,296
حجم(مشکوک)
76M
 • ارزش معاملات
  174/4B
 • تاثیر در شاخص
  36/44
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۶گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

ثبهساز
 • ارزش بازار46/9B
 • تعداد معاملات6,487
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول20/6B
 • سرانه خرید حقیقی92/7K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
2,317بازه قیمت روز2,015
174B
حقیقی
153/4B
424/1M
حقوقی
21B
مقیاس
سهم متوسط
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا8/1M
 • تعداد سهام20,130,787,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنام
ث
2.941,5848/7B3/8B-1/3B1.10%
وثخوز
و
2.9735,5004/5B2/5B-03.10%
ثجوان
ث
2.987,19013/7B18/5B-02.04%
ثالوند
ث
3.8413,930144/3B11/2B--19/4B0.59%
ثقزوی
ث
1.2112,39037/7B2/5B--21/3B1.13%
ثرود
ث
2.4013,47075/8B6/8B--61/5M0.83%
ثعتما
ث
-1.9513,0603B1/8B--996/3M0.44%
ثتوسا
ث
1.4517,9408/9B1/7B-01.08%
ثتران
ث
4.994,80174/7B8/7B--317/4M0.92%
ثزاگرس
ث
0.1828,0008/6B1/8B-911/8M2.17%
ثشرق
ث
1.396,55015/7B7/2B-01.48%
ثعمرا
ث
2.4812,430106/5B16/1B-00.98%
ثنظام
ث
-2.9961,900688/7M4/5B-00.11%
ثشاهد
ث
6.9512,520589/4B51/8B--22B0.80%
ثغرب
ث
4.908,79062/4B10/5B-10B1.21%
کرمان
ک
6.961,3811683B58/9B-639/4B1.11%
ثباغ
ث
6.6412,80076/6B16/9B-7/1B0.95%
آباد
آ
4.8034,93077/6B8/4B-6/6B1.04%
ثپردیس
ث
6.875,99075/4B12/1B-17B4.19%
ثاخت
ث
4.993,699353/4B33/5B-105B1.97%
ثنوسا
ث
4.995,23466/9B13/8B-13/3B1.59%
ثاژن
ث
2.005,0423/4B2B-1/5M1.25%
ثامید
ث
1.061,89296/8B124/2B--297/1M4.43%
ثجنوب
ث
0.6810,34061/3B14/5B-736/5M0.68%