وبانک

آخرین قیمت
12,1200/66%
قیمت پایانی
12,0600/17%
حجم(مشکوک)
4/4M

وبانک

|مجاز
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی|بورس
آخرین قیمت
12,1200/66%
قیمت پایانی
12,0600/17%
حجم(مشکوک)
4/4M
 • ارزش معاملات
  53/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-20/03%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وبانک
  • ارزش بازار330/3B
  • تعداد معاملات727
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-10/1B
  • سرانه خرید حقیقی14/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/08
  13,020بازه قیمت روز11,320
  38/3B
  حقیقی
  48/3B
  15/3B
  حقوقی
  5/3B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  5/64
  درصد سهم از صنعت
  4/83
  RSI
  37/93
  • حجم مبنا9/3M
  • تعداد سهام27,250,000,000
  • سهام شناور19.90%
  • EPS2,051
  • P/Eگروه-
  • P/S5/571
  • میانگین حجم یک ماه22M
  • میانگین حجم سه ماه14/4M
  • میانگین حجم یک سال11/4M
  • میانگین ارزش یک ماه237/6B
  • میانگین ارزش سه ماه146/2B
  • میانگین ارزش یک سال111B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: tmgic@tmgic.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: امیر تقی خان تجریشی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (شرکتهای چند رشته ای صنعتی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وغدیر
  و
  0/3923,490429/6B1/7T24/56%-1/2%8/55
  وامید
  و
  -0/7116,94041/9B1/6T23/86%-0/42%7/08
  وصندوق
  و
  -0/4920,390215B828/4B12/11%-0/3%5/15
  صشستا112
  ص
  01,000,000150B-----
  شستا
  ش
  01,354463/7B2/2T32/36%-1/08%11/14
  صشستا311
  ص
  -1/01980,000196M-----
  صغدیر408
  ص
  -4/51934,800196/3B-----
  وکغدیر
  و
  -1/6126,190269/6B485/8B7/1%-2/75%-